Användarvillkor GoodOnes

Inledande bestämmelser

Dessa villkor (“Användarvillkoren”) reglerar din användning av tjänsten GoodOnes i vår app (“Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av WGSA Kommunikation AB, org. nummer 559070-1271 (“GoodOnes”, “vi” eller “oss”), som är ett bolag inom Schibsted Media Group. Schibsted ASA är moderbolag för bolagen inom Schibsted Media Group. Mer information om Schibsted Media Group och de enskilda bolag som ingår i koncernen hittar du på www.schibsted.com.

Den närmare omfattningen av, och innehållet i, Tjänsten framgår vid var tid på www.goodones.se och i tillhörande appar.

Vi uppmanar dig att läsa dessa Användarvillkor noggrant. Användarvillkoren kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

Personuppgiftshantering

I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsten. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

Åldersgräns

Du måste ha fyllt 18 år för att använda Tjänsten.

Avgift för tjänsten och olika typer av medlemskap

Du använder vår Tjänst genom att ladda ner vår app genom ditt iTunes-konto i App Store eller motsvarande i Google Play. Tjänsten kräver att du fyller i viss information om dig själv och verifierar din identitet genom Bank-ID. Tjänstens innehåll och de olika nivåer av medlemskap som vid var tid erbjuds presenteras på www.goodones.se och i tillhörande appar. De priser som anges inkluderar moms. Vi har rätt att när som helst ändra avgifterna för Tjänsten men så länge din prenumeration löper så påverkas du inte av en eventuell prishöjning.

Avtalstid/uppsägning

Om du har ett medlemskap som är kostnadsfritt gäller detta från att du laddade ner vår app, fyllde i efterfrågad information och verifierade dig med Bank-ID. Om du vill avsluta ditt medlemskap i Tjänsten kan du när som helst göra det i appens inställningar eller genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna angivna nedan.

Om du har ett medlemskap som du har betalat för gäller sådant medlemskap från dagen då du köpte ditt medlemskap. Köp av sådant medlemskap sker genom ditt iTunes-konto i App Store eller motsvarande i Google Play och därefter tillsvidare tills dess att du själv säger upp det i ditt iTunes-konto i App Store eller motsvarande i Google Play. Medlemskapet avslutas när den senast betalda perioden har löpt ut.

GoodOnes har rätt att säga upp ditt medlemskap med trettio (30) dagars varsel. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsten kommer i sådana fall att återbetalas till dig. Vi har dessutom rätt att utan föregående meddelande till dig säga upp eller frysa ditt medlemskap om du väsentligen eller vid upprepade tillfällen bryter mot någon bestämmelse i dessa Användarvillkor.

Användning av tjänsten med mera

Ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas till eller användas av annan. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter, hör av dig till vår support.

Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa våra regler. Tjänsten får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Tjänsten på sådant sätt att GoodOnes eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Det är inte tillåtet att ha mer än ett medlemskap i Tjänsten och du är ansvarig för att lämna sanningsenliga uppgifter inom ramen för Tjänsten. Vi uppmanar dig också att vara försiktig om väljer att träffa någon genom Tjänsten.

Tjänsten kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig på grund av systemunderhåll eller andra orsaker. Vi kommer i möjligaste mån att förse dig med information om eventuella begränsningar i tillgängligheten.

Användargenererat innehåll

Du har möjlighet att medverka direkt i Tjänsten t.ex. genom att skapa, visa upp vald information, skriva egna inlägg eller meddelanden och ladda upp bilder. Material som du själv lägger in i Tjänsten kallas nedan för “Användargenererat innehåll”. Notera att GoodOnes inte på förhand granskar Användargenererat innehåll innan det görs tillgängligt för andra. Du är alltså själv ansvarig för Användargenererat innehåll.

Du ansvarar för att Användargenererat innehåll inte gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt eller varumärkesrätt (vare sig materialet som sådant eller ditt tillgängliggörande) och att det inte heller på annat sätt strider mot lag eller god sed. Du garanterar således att du innehar eller har fått nödvändiga rättigheter för användandet. Detta innebär t.ex. att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet.

Om det framkommer att material som du bidrar med inom ramen för Tjänsten och dess funktioner strider mot dessa Användarvillkor, lag eller andra regler eller om GoodOnes har skälig anledning att tro det har GoodOnes rätt att ta bort sådant material.

Länkar till samarbetspartners webbplatser samt andra webbplatser

Inom ramen för Tjänsten tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av GoodOnes och vi ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

Immateriella rättigheter

GoodOnes, eller GoodOnes licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsten. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsten. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsten.

Överlåtelse

Du godkänner att det avtal som du har ingått med GoodOnes genom att acceptera Användarvillkoren kan komma att överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted ASA eller till tredje man i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsten.

Förändringar i vårt erbjudande

Vi kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsten eller ersätta Tjänsten med annan tjänst. I sådant fall förbehåller vi oss rätten att avsluta din tillgång till Tjänsten, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsten kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

Ändringar i användarvillkoren

GoodOnes har rätt att ändra innehållet i Tjänsten eller i dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta sådant innan förändringen träder i kraft. Som ett förtydligande träder sådan förändring alltså inte i kraft innan du har godkänt den.

Lagval och tvist

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsten och dessa Användarvillkor.
 Tvist hänförlig till Tjänsten eller dessa Användarvillkor, ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

Kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter som avser dessa Användarvillkor är du välkommen att kontakta oss på policy@goodones.se eller:

GoodOnes
WGSA Kommunikation AB
Västra Järnvägsgatan 21
111 64 Stockholm

Organisationsnummer: 559070-1271.
Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE559070127101